Τρίτη, Μαρτίου 11, 2014

Το πρόγραμμα-πιλότος της Επιτροπής για τα δημόσια χρηματοδοτούμενα δεδομένα


Σε συνδυασμό με την, υποχρεωτική πλέον, Ανοικτή Πρόσβαση στις δημοσιεύσεις που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της έρευνας που διεξάγεται στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διενεργεί και πιλοτικό πρόγραμμα για την ανοικτή πρόσβαση στα ερευνητικά δεδομένα. Είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδίδει εξίσου σημασία στον ανοικτό διαμοιρασμό των δημόσια χρηματοδοτούμενων ερευνητικών δεδομένων με τις επιστημονικές δημοσιεύσεις.
Στο πλαίσιο του Ορίζοντα, οι ερευνητές οι οποίοι θα συμμετάσχουν στο πιλοτικό έργο καλούνται να δημοσιεύσουν με ανοικτή πρόσβαση τα δεδομένα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επαληθευσιμότητα των αποτελεσμάτων που παρουσιάζονται σε επιστημονικές δημοσιεύσεις, καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική επιστημονική πληροφορία, στην ερευνητική κοινότητα, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
Η ανοικτή περαιτέρω χρήση των δημόσια χρηματοδοτούμενων επιστημονικών δεδομένων, αναμένεται να οδηγήσει σε βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας της έρευνας. Αναμένεται, επίσης, να συντελέσει αποτελεσματικά στην οικονομική ανάπτυξη μέσα από την ανοικτή καινοτομία.
Για τη διετία 2014-15 χρηματοδότηση ύψους 3 δις θα διοχετευθεί στις θεματικές περιοχές που συμμετέχουν στον πιλότο για τα Ανοικτά Επιστημονικά Δεδομένα, και συγκεκριμένα:
  • Μελλοντικές και Αναδυόμενες Τεχνολογίες (Future and Emerging Technologies)
  • Ηλεκτρονικές Ερευνητικές Υποδομές (Research infrastructures – part e-Infrastructures)
  • Βιομηχανική Υπεροχή- Υπηρεσίες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας (Leadership in enabling and industrial technologies – Information and Communication Technologies)
  • Κοινωνικές Προκλήσεις: Ασφαλής, Καθαρή και Αποτελεσματική Ενέργεια- Έξυπνες Πόλεις και Κοινότητες (Societal Challenge: Secure, Clean and Efficient Energy – part Smart cities and communities)
  • Κοινωνικές Προκλήσεις: Κλιματική Δράση, Περιβάλλον, Αποτελεσματική Χρήση Πόρων, Πρώτες Ύλες (Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw materials)
  • Κοινωνικές Προκλήσεις: Η Ευρώπη σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο- συμμετοχικές, καινοτόμες και σκεπτόμενες κοινωνίες (Societal Challenge: Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective Societies)
  • Επιστήμη μαζί και για την κοινωνία (Science with and for Society)
Ορισμένα έργα μπορούν να απέχουν από την υποχρέωση για σοβαρούς λόγους διασφάλισης των πνευματικών δικαιωμάτων, προστασίας προσωπικών δεδομένων, για λόγους ασφάλειας ή εφόσον η έρευνά τους κινδυνεύει λόγω της ανοικτής διάθεσης των δεδομένων.
Αυτά θα είναι και τα κυρίως ζητήματα στην αντιμετώπιση των οποίων θα συντελέσει το πιλοτικό έργο, καθώς και στην ανάδειξη της απαιτούμενης υποδομής που θα κληθεί να υποστηρίξει την ανοικτή διάθεση των δεδομένων.  Ο πιλότος θα αναδείξει, ακόμη, τα κίνητρα που χρειάζονται οι ερευνητές για να διαχειριστούν και να διαμοιραστούν τα δεδομένα τους.
Το πιλοτικό πρόγραμμα θα ισχύσει για όλη τη διάρκεια του Ορίζοντα 2020 και θα επηρεάσει την περαιτέρω διαμόρφωση πολιτικών.

Περισσότερες πληροφορίες:http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1257_en.htm

Πηγή: openaccess.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών

Περί Βιβλίων & Βιβλιοθηκών